22.01.2015

Regnskap for Aller Media konsern i Norge 2013-2014

Aller Medias konsernregnskap for 2013/14* viser en omsetningsøkning på nærmere kr 500 mill. EBITDA-resultatet ble kr 34 mill.

Kjøpene av Dagbladet, Hyper Interaktiv og Scandinavia Online (SOL) fører til at konsernets omsetning øker kraftig, fra kr 1.389 mill. til kr 1.885 mill.**. EBITDA-resultatet ble kr 34 mill, som er en nedgang på kr 59 mill. fra året før.

Resultatendringen skyldes betydelige integrasjons- og omstillingskostnader (nedbemanning) samt omsetningsnedgang for de trykte mediene.

I tillegg øker konsernets avskrivninger på goodwill (som følge av nye oppkjøp og interne retningslinjer for avskrivninger). Dette bidrar til at resultatet før skattekostnad er negativt.


Administrerende direktør Roger Hansen uttaler;

- Vi er ikke fornøyd med konsernets resultat, men nye tiltak er på plass for å realisere ytterligere synergier mellom medieselskapene både på inntekts- og kostnadssiden. Samlokaliseringen i vårt nye bygg på Hasle er sentral.

- I tillegg ser vi nå at våre digitale medier øker omsetningen betydelig, og nye satsinger vil se dagens lys i løpet av inneværende år. De papirbaserte mediene er fortsatt viktige, men vil måtte fortsette å redusere kostnadsnivået.

- I løpet av regnskapsåret har vi kjøpt eierandelene til Eniro slik at vi nå er 100 % eier av Sol.no. I tillegg har vi kjøpt oss opp i Hyper Interaktiv AS. Etter regnskapsårets slutt er OMG AS også blitt en del av vår marketing service divisjon, samtidig med at vår eierandel i RedInk har økt ytterligere. Vi forventer fortsatt gode og økende resultater fra alle selskapene innenfor dette området fremover.

- Målsettingen om å transformere Aller fra et tradisjonelt blad- og magasin-selskap til et moderne media- og marketing konsern videreføres.

*avvikende regnskapsår 1.10.2013 – 30.09.2014
**omsetning fra Berner Media inngår med to måneder i 2012/13 og med 12 måneder i 2013/14